TOUR OF OMAN - STAGE FOUR

The peloton on stage four of the 2012 Tour of Oman